Pravna pomoć Srbija


Institucije na koje se interno raseljeni mogu osloniti 

1. Kancelarija za Kosovo i Metohiju

1.1. Pravna pomoć - fizička lica  

Kancelarija za Kosovo i Metohiju, prema dostavljenom izveštaju, redovno pruža pravnu pomoć licima sa boravištem na teritoriji KiM kao i interno raseljenim licima (u daljem tekstu IRL) preko partnera u konzorcijumu koji predvodi European Consulting Group.

Pravna pomoć se vrši davanjem usmenih i pisanih pravnih saveta, obraćanjem nadležnim organima Republike Srbije i obraćanjem međunarodnim misijama na KiM (UNMIK, EULEKS, OEBS, KFOR i dr.). Pomoć je vezana za imovinske i radno-pravne odnose, sudsku zaštitu, ostavinu, socijalu, krivično pravo, katastar i druge oblasti od značaja za lica sa teritorije AP KiM.

Navedena pravna pomoć se od strane Kancelarije za Kosovo i Metohiju vrši potpuno besplatno što olakšava položaj korisnika koji su najčešće u teškoj materijalnoj situaciji.
Broj na koji se interno raseljeni i drugi koji imaju potrebe za rešavanjem imovinskih pitanja mogu javiti je 0800 108 208.

1.2. Pravna pomoć u pogledu krivičnih progona protiv Srba na teritoriji AP Kosovo i Metohija

Iako naizgled nepovezano sa imovinskim pravima, u analizi situacije na terenu neophodno je pomenuti i krivične predmete protiv IRL, koji su neretko vezani za povraćaj imovine i u velikoj meri otežavaju ili u potpunosti onemogućavaju pokretanje postupaka za povraćaj imovine na KiM. Kao odgovor na to, besplatna pravna pomoć koja se pruža za povraćaj imovine, obuhvata i podršku u ovim predmetima, kako bi IRL imali pravnu izvesnost. Situacije donekle nalikuje na onu na koju su izbegli  iz Hrvatske naišli u trenutku pokušaja održivog povratka, kada su proizvoljno pokretani postupci, a ni tužilaštvo nije komuniciralo, te su povratnici u svojim mestima saznavali za krivične postupke koji su pokretani. 

Posebno je otežan položaj bivšim pripadnicima vojske i policije, o čemu govore iskustva iz pravne pomoći na terenu. 

Stoga Kancelarija pruža i pomoć licima srpske i nealbanske nacionalnosti protiv kojih se od strane pravosuđa Privremenih institucija samouprave na teritoriji AP Kosovo i Metohija vode krivični postupci za navodno počinjena teška krivična dela tokom oružanih sukoba na teritoriji AP Kosovo i Metohija ili za druga krivična dela po optužnicama koje su konstruisane u cilju vršenja pritiska za iseljavanje preostalog srpskog i nealbanskog stanovništva i sprečavanje povratka raseljenih.
 
Pravna pomoć se pruža putem obraćanja međunarodnim misijama koje deluju na teritoriji AP Kosovo i Metohija - EULEKS-u, UNMIK-u, OEBS-u i dr. sa ukazivanjem na neosnovana i politički motivisana hapšenja Srba na teritoriji AP Kosovo i Metohija dok se istovremeno ne preduzimaju nikakve aktivnosti vezane za rasvetljavanje masovnih zločina počinjenih nad srpskim i nealbanskim stanovništvom. Kancelarija preuzima i finansiranje profesionalne odbrane okrivljenih što omogućava angažovanje advokata sa određenim iskustvom.
 
Navedeni krivični postupci vode se u cilju političkog progona srpskog i nealbanskog stanivništva na KiM i pritiska na iseljavanje kao i radi opstrukcije povratka IRL i zastrašivanja istih od preduzimanja bilo kakvih aktivnosti za povraćaj imovine .
 
Situacija sa krivičnim progonima Srba na KiM od strane PIS se pogoršala od kada je juna 2018. godine prestao mandat međunarodnim sudijama i tužiocima EULEKS misije da sude za ratne zločine u pravosuđu PIS. Od tada u postupcima ratnih zločina učestvuju samo lokalne sudije i tužioci Albanci koji okrivljenim Srbima kao rezultat političkog pritiska albanske javnosti i partija izriču dugogodišnje kazne zatvora bez validnih materijalnih dokaza osim iskaza svedoka kao u slučaju Zorana Vukotića, Darka Tasića, Nenada Arsića i Zlatana Krstića, a za svako privedeno lice obavezno srpske nacionalnosti određuju pritvor pod izgovorom bekstva u centralnu Srbiju.
  
Finansiranje odbrane se vrši preko lokalnih samouprava na KiM na osnovu godišnjeg Programa rasporeda i korišćenja sredstava za pružanje pravne pomoći srpskom i nealbanskom stanovništvu na teritoriji AP Kosovo i Metohija koji se usvaja Zaključkom Vlade Republike Srbije.

Projekti pravne pomoći

Pravo na imovinu krši se najviše kroz:

 • uzurpaciju stambenih objekta, poslovnih prostora i zemljišta , 
 • uništavanje i oštećenje stambenih i drugih objekata, 
 • falsifikovanje dokumentacije o svojinskim pravima

Posebno su ugrožena prava IRL na imovinu. Kako bi zaštitili svoja ugrožena imovinska prava oštećeni su primorani da vode sudske i druge postupke pred organima PIS, a problem predstavlja i pitanje katastarskih knjiga, dostupnosti i indeksiranju koje je u toku.

U cilju obezbeđivanja stručne i redovne pravne zaštite imovinskih prava stanovništvu Kancelarija za KiM aktivno sarađuje sa Projektom besplatne pravne pomoći koji se finansira iz sredstava EU- IPA 2016 i koji je predviđen da traje dve godine, u vrednosti od 2.951.630,00 evra, a koji je započeo 29. novembra 2018. godine na osnovu tendera raspisanog od strane Delegacije Evropske unije u Beogradu, a koji sprovodi, kao što smo već naveli „HD EuropeanConsultingGroup“ koji je bez prekida nastavio pružanje pravne pomoći korisnicima. Pored pružanja besplatne pravne pomoći, od posebnog značaja je zastupanje interno raseljenih lica pred sudovima i drugim organima  na teritoriji AP Kosovo i Metohija, čime im se omogućava da povrate svoju bespravno uzurpiranu, oštećenu ili uništenu imovinu i da ostvare prava koja su im uskraćena u proteklih 20 godina. 

Prema poslednjim podacima Projekat ima 4987 aktivnih slučajeva, sa 5783 klijenata fizičkih lica. Navedeni projekat je formalno istekao novembra 2020. godine međutim usled ogromne potrebe korisnika interno raseljenih lica da nastave sa brojnim sudskim i upravnim postupcima za rešavanje imovinskih problema na KiM, odnosno potrebe za profesionalnim zastupanjem od strane pravnika sa Projekta. Projekat je aprila 2021. godine produžen za još naredne dve godine.

Kome se obratiti:

1. Pružanje pravne pomoći i informacija neophodnih za zaštitu i ostvarivanje prava interno raseljenih lica, izbeglica i povratnika, Besplatna pravna pomoć putem telefona i jedini aktivni i sveobuhvatni projekat za IRL. Besplatna linija 0800 108 208. Kontakt telefoni:

 • Beograd: 011 655-77-63, 011 655-77-64, 011 655-77-65.
 • Kraljevo: 036 515 00 34
 • Niš: 018 243-272
 • Vranje: 017 420-631

Mapu kancelarija i dalje informacije možete pogledati klikom ovde. (https://pravnapomoc.org)

2. Grupa 484 za dodatne savete, poseduju značajno nekadašnje iskustvo za zastupanje IRL u imovinskim sporovima. Kontakt telefoni:

 • 011 2660972
 • 063 2660972

Za dodatne informacije posetite njihovu internet stranicu klikom ovde. (https://www.grupa484.org.rs/)

3. Komitet pravnika za ljudska prava – Jukom, služba besplatne pravne pomoći kao potencijalni pružalac pravne pomoći IRL u imovinskim sporovima. Kontakt telefon:

 • 011 33-444-25
 • 011 33-44-235

Za dodatne informacije posetite njihovu internet stranicu klikom ovde. (https://www.yucom.org.rs/)


 

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate pitanje za nas, rado ćemo vam odgovoriti.

info@imovinakosovo.org