Pravna pomoć Kosovo


Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, u članu 4. stav 1. predviđa da se besplatna pravna pomoć pruža se na celoj teritoriji Republike Kosova, dok član 4. stav 2. propisuje da se besplatna pravna pomoć pruža se u civilnoj, krivičnoj, administrativnoj i prekršajnoj proceduri. Dalje, isti član u stavu 3. propisuje da se besplatna pravna pomoć daje se za sledeće vrste: 3.1. informacije i pravni saveti u vezi zakonskih procedura; 3.2. izradu dopisa i cele tehničke asistencije koja se odnosi na kompletiranje predmeta; i 3.3. zastupljanje u civilnoj, administrativnoj i prekršanoj j proceduri. 1

Član 6. zakona propisuje tri vrste kriterijuma za pružanje besplatne pravne pomoći: 1.1. kriterijumi kvalifikovanosti; 1.2. finansijski kriterijum i 1.3. pravni kriterijumi.

Član 7. predviđa da, prema kvalifikacionom kriterijumu, pravo na pružanje besplatne pravne pomoći imaju: 1.1. državljani Republike Kosovo koji imaju prebivalište na području Republike Kosovo; 1.2. sva lica sa privremenim boravkom u Republici Kosovo; 1.3. ostala lica određena Zakonom ili pravilima Međunarodnog prava, koja obavezuju Republiku Kosovo; 1.4. licima kojima se pružabezplatu pravu pomoć na osnovu reciprociteta.

Na drugoj strani, prema finansijskom kriterijumu, u skladu sa članom 8. besplatna pravna pomoć se pruža kao: 1.1. primarna pravna pomoć; i 1.2. sekundarna pravna pomoć. Ovaj član definiče da se Primarna pravna pomoć pruža se svim licima koja ostvaruju pravo na socijalnu pomoć ili su u sličnoj situaciji u odnosu na lica koja ostvaruju pravo na socijalnu pomoć. Isti član propisuje da se Sekundarna pravna pomoć pruža se svim licima, čiji je ukupni porodični prihod manji od prosečnog porodičnog prihoda.

Konačno, prema pravnom kriterijumu, pravna pomoć pruža se ocenjivanjem osnovanosti slučaja, kao što je; 1.1. stvarna vrednost zahteva; 1.2. snaga argumenata dokaza koji su podneti od zahtevaoca 1.3. mogućnost uspeha zahteva.

GLAVNI PRUŽAOCI BESPLATNE PRAVNE POMOĆI NA KOSOVO (SA FOKUSOM NA SEVER KOSOVA)

AGENCIJA ZA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ

Kosovska Agencija za Besplatnu Pravnu Pomoć (ABPP) je nezavisno telo koje je zaduženo za pružanje besplatne pravne pomoći osobama koje nemaju dovoljno finansijskih sredstava i zbog toga im je onemogućen pristup pravdi.[1]

Rad agencije je regulisan Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći. Po navedenom zakonu, Pravna Pomoć se odobrava licima koja ispunjavaju kriterijume utvrđene Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći. Ti kriterijumi su sledeći:

 • Pravni kriterijumi,
 • finansijski kriterijumi
 • kriterijumi kvalifikacije.

Zakon takođe predviđa da, u hitnim slučajevima, besplatna pravna pomoć se pruža svim uhapšenim ili pritvorenim licima, u policiji, bezobzira na ispunjenost kriterijuma.

Besplatnapravnapomoć uključuje: informacije i pravnesaveti u vezisasudskimpostupcima, prikupljanježalbi, tužbi, predstavki, kao i zastupanje u građanskim, krivičnim, upravnim i prekršajnimpostupcima.

Ustavom Kosova garantuje pravo na pružanje besplatne pravne pomoći građanima Kosovakoji ispunjavaju uslove koje propisuje Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći.

Zakon predviđa sledeće pružaoce besplatne pravne pomoći:

 • regionalne kancelarije,
 • kancelarije za besplatnu pravnu pomoć,
 • advokati
 • nevladine organizacije, koje imaju potpisan sporazum o saradnji sa Agencijom.

Agencija ima svoje regionalne kancelarije u Prištini, Prizrenu, Đakovici, Mitrovici, Gnjilanu, Uroševcu, Peći.[2]

 • Priština - KancelarijaIzvršnogDirektora -UlZenelSalihu , BR.30 ,Priština Tel: 038/200 18 936. Ul “ZenelSalihu” , Br.30 Tel.03820018941
 • Gnjilane  - Zgrada Osnovnog Tužilaštva – Gnjilane Tel: 0280321134
 • Prizren - Zgrada Osnovnog Tužilaštva – Prizren Tel: 029230554
 • Peć - Zgrada Osnovnog Tužilaštva – Peć Tel: 039423698
 • Mitrovica - Objekat Centra zaSocijalni Rad – Mitrovica Tel: 0280534447
 • Đakovica - Ul. ”UÇK” b.br. Pallati I Kulturës Tel: 0390320270
 • Uroševac - Ul. “Dëshmorët e Kombit”, b.br Tel: 0290323406

Centar za pravnu pomoć Kosovskopravnog instituta (KPI)

Centar za pravnu pomoć je projekat koji se sprovodi uz podršku Misije Ujedinjenih Nacija na Kosovu (UNMIK), kaodeo programa “Pristup pravosuđu”. Centar je počeo s radom i aktivnostima u martu 2019. i radi na postizanju sledećih ciljeva:[3]

 • Obezbeđivanje pristupa pravosuđu za sve, bez diskriminacije u pogledu rase, boje kože, pola, veroispovesti, političkih ili drugih mišljenja, nacionalnog ili društvenog porekla, pripadnosti određenoj zajednici, imovine, ekonomske ili socijalne situacije, seksualnog opredeljenja, rođenja, posebnih potreba ili bilo kog drugog ličnog statusa;
 • Promovisanje ljudskih prava i sloboda u sudskim postupcima, posebno u krivičnim, parničnim i upravnim predmetima;
 • Promovisanje primenjivanja prakse Evropskog suda za ljudska prava u pravosudnom sistemu Kosova;
 • Podržavanje ustavnih i zakonskih prava građana Kosova i stranaca, u skladu sa važećim zakonima na Kosovu.

Centar pruža besplatnu pravnu pomoć građanima Kosova i strancima, koji su zbog finansijske nemogućnosti da plate pravne usluge ograničeni u ostvarivanju svojih prava. Centar pruža besplatnu pravnu pomoć u sledećim oblastima:[4]

 • Pravna podrška ženama u vezi sa imovinskim pravima; 
 • Pitanja radnog prava vezana za ugovore i penzije koje zabranjuju srpski organi;
 • Pravna podrška u zaštiti i obezbeđivanju prava manjina, interno raseljenih lica, izbeglica i azilanata;
 • Pitanja rodnozasnovanog nasilja u porodici i odštete za preživele žrtve seksualnog nasilja za vreme rata;
 • Pravna pomoć za zaštitu prava zatvorenika

Centar takođe, u okviru KPI, će proširivati oblasti u kojima pruža pravnu pomoć u zavisnosti od projekata i finansijskih mogućnosti za sprovođenje konkretnih aktivnosti, kako bi ispunio ciljeve programa  “Pristup pravosuđu”. U izuzetnim slučajevima, Centar pruža pravnu pomoć u strateškim slučajevima,čiji je cilj promovisanje ljudskih prava i sloboda.

Kontakt: Besplatan kontakt telefon 0800 22 222

Email: info@ndihmajuridikeikd.org

Lokacije: Kosovo Law Institute (Legal Aid Center), St. RrustemStatovci, Entry I, no. 1 and Z3-S4. no.1, Pristina. Kosovsk ipravni institute (Centar za pravnu pomoć), Bošnjačka mahala, Severna Mitrovica


[1]https://edrejtajem.org/sr/agencija-za-besplatnu-pravnu-pomoc/

[2]https://edrejtajem.org/sr/agencija-za-besplatnu-pravnu-pomoc/

[3]https://ndihmajuridikeikd.org/sr/rreth-qnj-ikd/

[4]Ibid.

 

 

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate pitanje za nas, rado ćemo vam odgovoriti.

info@imovinakosovo.org